Integraal ouderenbeleid in Heerlen: Ouder worden met toekomst!

Foto: Pixabay License

Het college van B&W van de gemeente Heerlen heeft de uitwerkingsagenda voor het nieuwe integrale ouderenbeleid vastgesteld. Het betreft een verder uitgewerkte versie van de ‘Ontwikkelagenda integraal ouderenbeleid gemeente Heerlen 2020-2023’ waaraan de gemeenteraad in december 2019 al zijn goedkeuring gaf.

Onder de noemer ‘Ouder worden met toekomst!’ gaat de gemeente zich met name richten op alle burgers in Heerlen vanaf 55 jaar.
Met energie en elan, door verder te gaan met succesvolle acties en door het ondersteunen van vernieuwing wil de gemeente die ambities realiseren. Waarbij de gemeente vooral wil benadrukken dat ouderen met hun levenservaring veel kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad en buurten.

Vitaal oud worden

Heerlen wil een vitale stad zijn waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen worden in een veilige omgeving. Wethouder Keulen: “Ik wens iedereen een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, met goede (basis)voorzieningen en ruimte om zich te kunnen ontplooien. Waar ouderen een actief leven leiden, zo lang mogelijk zelf de regie houden en toegang hebben tot zorg als dat nodig is. Laten we in Heerlen die stappen zetten om dat mogelijk te maken.”

Extra aandacht

We worden in Nederland steeds ouder en ook in Heerlen wordt deze groep steeds groter en belangrijker. Dat vraagt om extra aandacht voor ouderen.
De acties die nu zijn opgesteld zijn vooral gericht op vitaliteit en zelfredzaamheid. Bij de uitvoering van het ouderenbeleid worden, naast de oudere burgers zelf, ook vrijwilligers, verenigingen zoals de buurtorganisaties, instellingen en bedrijven, betrokken. Er komt ruimte voor buurtinitiatieven. Belangrijk daarbij is de inbreng van de burgers zelf. De gemeente biedt ondersteuning in de buurten, dichtbij de burger, via buurtcoalities.

Belangrijke thema’s

Het terugdringen van eenzaamheid is een van de belangrijkste thema’s. Ook communicatie gaat speciale aandacht krijgen. Onderzocht wordt hoe iedereen op de hoogte is en blijft van bestaande informatie en (toekomstige) ontwikkelingen. Niet iedereen is namelijk (voldoende) digitaal vaardig. Door het zoveel mogelijk stimuleren van deze vaardigheid wil de gemeente bereiken dat ouderen beter en veiliger kunnen omgaan met internet en sociale media.
Ook stimuleert de gemeente activiteiten waar jong en oud elkaar in Heerlen ontmoeten en helpen.

Dementie pilot

Maar ook komt er meer aandacht voor dementie. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van initiatieven voor meer dementievriendelijke buurten.
Zodra de coronamaatregelen het toelaten start in de buurten Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld en Douve Weien het pilotproject ‘dementievriendelijke buurten’. Samen met de buurtorganisaties, Heerlen STAND-BY! en Zuyd Hogeschool wordt gekeken naar maatregelen en toepassingen die het mogelijk maken dat mensen met (beginnende) dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in het dagelijkse leven van de buurt. Goede resultaten zullen dan op termijn ook hun toepassing gaan vinden in de andere buurten van Heerlen.

Samenwerking en kennisdeling

Ook gaat de gemeente meer aan samenwerking en kennisdeling doen. Onder andere in Europees verband.
Sinds maart 2019 maakt Heerlen deel uit van een EU-kennisdelingsprogramma: URBACT met twee projecten SIBdev en iPlace, en dat blijft nog zo tot augustus 2022. Samen met negen andere Europese steden denkt dit programma na over ideeën en mogelijkheden om kwetsbaarheid en zorgbehoefte van ouderen te voorkomen.
Ook werkt de gemeente Heerlen samen met onze eigen kennisinstellingen zoals Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit op het gebied van dementievriendelijke buurten, eenzaamheid en digitalisering.

Reacties