Regio Deal Parkstad investeert in jeugd en in leefbaarheid

Foto: Stadsregio Parkstad Limburg

Met een groot aantal projecten die voor de tweede termijn van de Regio Deal aan het Rijk zijn voorgesteld wordt er fors geïnvesteerd in de thema’s onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheid en jeugd en daarmee in de toekomst van Parkstad.

Voorstel aan het Rijk voor inzet middelen tweede termijn Regio Deal Parkstad Limburg

Medio februari is in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg een programma met 26 projectvoorstellen bij het ministerie van LNV ingediend met het verzoek om de tweede van de drie termijnen van de Rijksbijdrage voor de Regio Deal Parkstad Limburg vrij te geven.
Medio mei, bij publicatie van de Voorjaarsnota, wordt hierover door het Rijk definitief besloten.
In totaal omvat de Regio Deal een Rijksbijdrage van 40 miljoen euro.

Investeren in jeugd om een trendbreuk te realiseren

Het doel van de Regio Deal is om de welvaart van de regio Parkstad naar het gemiddelde van Limburg te brengen.
Hiertoe wordt ingezet op het realiseren van een trendbreuk door juist in die gebieden in de regio te investeren, waar de achterstanden het grootst en het meest hardnekkig zijn.
Door het Actieprogramma “Kansrijke Start” te versterken, het concept “De Gezonde basisschool van de Toekomst” op meer schoollocaties in de regio toe te passen en het perspectief op werk, vooral voor kwetsbare groepen, te verbeteren wordt hier invulling aan gegeven.
Dit gebeurt door een samenhangende aanpak uit te rollen voor de eerste 1.000 weken van een leven.
Daarnaast wordt in Kerkrade, door het project Center Court, een regionaal kenniscentrum in brede zin gerealiseerd. Onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt komen hier samen. Ook wordt hier een breed sportaanbod gecombineerd met zorg, educatie en kennis over voeding en beweging.

Verbetering leefbaarheid en woonkwaliteit

Met de projecten wordt óók geïnvesteerd in het verbeteren van de leefbaarheid in de regio.
Gemeenten en woningcorporaties werken in de hele regio samen aan een verhoging van de kwaliteit van leven, door met een persoonlijke aanpak hun inwoners te ondersteunen om de risico’s van sociale uitsluiting, huurachterstanden, ondermijning, armoede en problematische schulden af te laten nemen. Dat gebeurt in combinatie met het uit de markt nemen, verbeteren en verduurzamen van met name ook kwetsbare huizen uit de particuliere markt.
Deze regionale aanpak van de huizenmarkt stimuleert ook een bredere wijkaanpak, waarbij in samenhang kan worden geïnvesteerd in méér veiligheid, sociale cohesie, verduurzaming, klimaat, behoud van voorzieningen, zorg en de inrichting en vergroening van de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn de wijken GMS in Heerlen en de Egge in Brunssum

Een brede wijkaanpak is ook aan de orde bij de buurtontwikkeling Oud Nieuwenhagen in Landgraaf.
Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, wordt ingezet op de herstructurering van de sociale huurwoningvoorraad, geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte, wordt in de Hoogstraat ingezet op het transformeren van voormalige winkelpanden en wordt winkelcentrum Op de Kamp versterkt.

Parkstadbreed worden in die wijken waar dat het meest nodig is, nieuwe verbanden voor Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelgebieden en bedrijventerreinen opgezet of nieuw leven ingeblazen.

Grensoverschrijdende samenwerking

Er wordt ook geïnvesteerd in het versterken van de Euregionale samenwerking. Onder meer wordt gewerkt aan de verbetering van het systeem van grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs door de regio Parkstad en de Städteregion Aachen om de gezamenlijke economie te bevorderen. De samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven wordt extra gestimuleerd en gefaciliteerd, ook door grensoverschrijdende gegevensuitwisseling beter mogelijk te maken. Via het project Euregionaal Jongerendebat wordt er een structurele scholierenuitwisseling tussen middelbare scholen uit Parkstad en Aken gerealiseerd en met het project ‘Theatergrenzen overwinnen’ wordt ingezet op het slechten van culturele barrières in de euregio.

Brede maatschappelijke coalitie

Concreet wordt met de Regio Deal ingezet op het bestrijden van onderwijsachterstanden, de verbetering van perspectief op werk voor kwetsbare groepen, het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven, het verbeteren van kwetsbare woonmilieus in het particuliere segment, het bevorderen van de leefbaarheid in steden en dorpen, het vergroten van de veiligheid voor burgers en het voorzien in en versterken van de sociale infrastructuur. Dit vraagt een langdurige en structurele inzet, in met name de meest kwetsbare gebieden in de regio. Het meeste effect is hierbij te bereiken door die opgaven in samenhang aan te pakken. Om deze aanpak tot een succes te maken wordt deze vanuit een brede maatschappelijke coalitie waarin overheden en partijen in het veld zoals het onderwijs, het bedrijfsleven, corporaties en zorgpartijen opgepakt.

Regio Deal brengt nu al een half miljard aan investeringen in beweging.

De 40 miljoen euro Rijksgeld uit de Regio Deal wordt gefaseerd over 3 jaartermijnen uitgekeerd.
Met de projecten die in 2019 en 2020 in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg zijn gestart of worden gestart, wordt een investering van een half miljard euro in beweging gezet. Dat betekent dat elke door het Rijk ingebrachte euro, ruim 15 euro aan investering in de regio oplevert.

Reacties