Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) van de baan

Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) in Heerlen
Foto: SSC-ZL

De colleges van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen hebben zich gebogen over de vervolgkoers voor het traject van vorming van een gezamenlijk Shared Service Center Zuid-Limburg. Dit heeft vandaag, dinsdag 28 januari 2020, geleid tot het gezamenlijke besluit om dit traject te beëindigen.

Stagnatie

In 2011 besloten de drie grote Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg een traject te starten om hun bedrijfsvoeringstaken onder te brengen in een gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie, het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL). Doel daarbij was om deze samenwerking eerst vanuit de drie steden vorm en inhoud te geven, om vervolgens overige Zuid-Limburgse gemeenten te laten aansluiten.
Daartoe werd eind 2015 het SSC-ZL opgericht, in 2016 gevolgd door een traject om taken én medewerkers op het gebied van inkoop, ICT en personeels- en salarisadministratie aan deze nieuwe organisatie over te dragen. Vanaf 2017 stagneerde dit traject. Dit leidde in 2019 uiteindelijk tot een stand-still van een half jaar, mede naar aanleiding van een Maastrichts integriteitsonderzoek naar het lekken van een vertrouwelijk concept-verslag, de zogenaamde ‘e-mailkwestie’.

Medio 2019 is door Deloitte een haalbaarheidsonderzoek opgeleverd voor de gemeente Maastricht. Parallel hieraan, zo bleek uit de koersverkenning, wordt in Heerlen gesproken over de manier waarop Parkstad IT anders kan worden gepositioneerd in de regio. Ook adviseerde de directeur SSC-ZL om gegeven het beperkte draagvlak de vorm van de huidige SSC-ZL-samenwerking niet voort te zetten en is er sprake van voortdurende onzekerheid voor de betrokken medewerkers van de drie grote gemeenten in Zuid-Limburg.

Obstakel

De behoefte aan concrete samenwerking, ook vanuit overige Zuid-Limburgse gemeenten, is de laatste jaren gegroeid. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de ICT-samenwerking Parkstad-IT, gezamenlijke inkoop jeugdzorg en het samenwerkingsverzoek vanuit de gemeente Meerssen aan Maastricht. Hoewel al enkele klanten diensten afnamen bij het SSC-ZL bleek dus het uitblijven van de concrete voortgang in het SSC-ZL-proces in toenemende mate een obstakel om deze samenwerking verder vorm te geven en uit te breiden.

Andere wegen

De gezamenlijke koersverkenning heeft geleid tot de unanieme conclusie dat de haalbaarheid van de in 2015 gekozen route qua samenwerkingsvorm op het gebied van bedrijfsvoeringstaken zodanig is afgenomen dat in de ontstane situatie beëindiging van het traject van vorming van het SSC-ZL het verstandigste besluit is, alle inspanningen van betrokken medewerkers en bestuurders ten spijt.
Hierdoor ontstaat ruimte om samenwerking langs andere wegen vorm te geven.
De lopende verplichtingen die het SSC-ZL is aangegaan met gemeente Beek en met vervoersorganisatie Omnibuzz worden door de gemeente Sittard-Geleen overgenomen.

Afwikkeling

Het samenwerkingstraject beëindigen is een collegebevoegdheid. Dit besluit wensen de drie colleges pas definitief te nemen, na verleende toestemming van de gemeenteraden. Daarna zal de gemeenschappelijke regeling worden opgeheven en de bedrijfsvoeringsorganisatie SSC-ZL worden ontbonden. De daaruit voortvloeiende kosten zullen door de drie gemeenten gedragen worden, ieder voor een derde deel.
Voor de medewerkers die momenteel in dienst zijn van het SSC-ZL nemen de drie gemeenten hun verantwoordelijkheid en zoeken ze naar een passende oplossing.
Naar verwachting kan de verdere financiële afwikkeling van beëindiging van de SSC-ZL-organisatie nog voor de zomer worden afgerond.

Medewerkers en medezeggenschap van de drie betrokken gemeenten zijn vandaag geïnformeerd over de collegebesluiten.

Reacties