Coalitieakkoord 2015-2019: ‘In Limburg bereiken we meer’

Foto: Wikimedia

Volgende week, op woensdag 29 april, worden de nieuwe leden van de Gedeputeerde Staten van onze provincie benoemd en geïnstalleerd.

Dat gebeurt in een extra vergadering van het Limburgs Parlement (aanvang 17.00 uur), waarin ook het coalitieakkoord besproken en afscheid genomen wordt van de zittende gedeputeerden.

De nieuwe lichting gedeputeerden is gekozen door en uit de nieuwe Provinciale Staten van Limburg, en bestaat uit 7 gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse uitvoering van de politieke besluiten van ons provinciebestuur. Dat is er overigens 1 meer dan in de voorgaande periode. Het CDA levert 2 gedeputeerden, Ger Koopmans en Patrick van der Broeck, de SP levert in de persoon van Marleen van Rijnsbergen en Daan Prevoo ook 2 gedeputeerden, en de VVD, PvdA en D66 leveren ieder 1 gedeputeerde, respectievelijk Twan Beurskens, Eric Geurts en Hans Teunissen.

Coalitieakkoord

‘De uitdagingen waar Limburg en haar inwoners in de komende jaren voor staan, vragen een voortgaande aandacht voor de brede agenda van economische structuurversterking en de daarbij behorende sociale agenda’. Dat was het vertrekpunt van de coalitieonderhandelingen en het is ook de rode draad van dit coalitieakkoord ‘In Limburg bereiken we meer’, met als ondertitel ‘In actie voor een welvarend en sociaal Limburg’. Dit akkoord werd vandaag door informateur Ger Koopmans (CDA) gepresenteerd. Hij deed dat samen met de onderhandelaars van de 5 coalitiepartijen CDA, SP, VVD, D66 en PvdA.

Bij de opstelling van het coalitieakkoord is gehandeld vanuit de 4 uitgangspunten:

 1. Economische structuurversterking kan niet zonder een krachtige sociale agenda en omgekeerd.
 2. Wij denken én handelen vanuit een grensoverschrijdend perspectief.
 3. Wij geven ruim baan aan die initiatieven van de Limburgse burger, de organisatie, de ondernemer en al onze partners, die Limburg welvarender, socialer en duurzamer maken.
 4. Wij staan voor een zakelijke financiële investeringsstrategie met oog voor efficiency en effectiviteit.

De portefeuilleverdeling binnen de nieuwe Gedeputeerde Staten ziet er voor de periode 2015-2019 als volgt uit:

Ger Koopmans CDA

 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed
 • Sport
 • IBA
 • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie

Patrick van der Broeck, CDA

 • Rijksinfrastructuur
 • Openbaar vervoer
 • Landbouw
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuurbeleid / NB wet
 • Ooijen-Wanssum
 • Monumenten

Twan Beurskens, VVD

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF, MKB fonds
 • Campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport

Hans Teunissen, D66

 • Onderwijs
 • Mediabeleid
 • Subsidies
 • Aanbestedingsbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Archeologie
 • Euregiobestuur (EMR / RMN)
 • Ruimtelijke ordening
 • Ontgrondingen (excl. Handhaving)
 • Handhaving/RUD’s

Daan Prevoo, SP

 • Energie
 • Asbestsanering
 • Duurzaamheid
 • Mijnschade en Mijnwater
 • Volkshuisvesting / Wonen
 • Demografie
 • Waterveiligheid
 • Waterketenbeleid / Waterschappen
 • Handhaving Ontgrondingen

Marleen van Rijnsbergen, SP

Sociale agenda en zorg
Arbeidsmarkt
Burgerparticipatie
Leefbaarheid & Sociale veiligheid
Monitoring 3 decentralisaties
Financieel toezicht gemeenten

Eric Geurts, PvdA

Toerisme en recreatie
Binnenstedelijke ontwikkeling
Tweede vertegenwoordiger AVA IBA
Landgoederenzone
Provinciale wegen
Verkeersveiligheid
IPO Bestuur
Schutterijwezen

Theo Bovens, Commissaris der Koning

 • Algemene- Juridische aangelegenheden
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
 • Coördinatie Internationalisering
 • Public Affairs / Branding
 • Strategie

Reacties