Onderzoek naar geluid en trillingen spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

Foto: CCO license

Er is meer onderzoek nodig naar maatregelen tegen geluid- en trillinghinder bij de spoorverdubbeling op het traject Heerlen-Landgraaf. De nu aangereikte aanvulling op het milieueffectrapport voor deze spoorverdubbeling onderzoekt niet alle kansrijke maatregelen om geluid- en trillinghinder te voorkomen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het aangevulde rapport. De provincie Limburg had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf

In het programma ‘EurekaRail’ werken verschillende partijen samen aan verbetering van het spoorwegennet tussen Nederland, België en Duitsland. Onderdeel daarvan is verdubbeling van de spoorverbinding tussen Heerlen en Landgraaf van één naar twee sporen. De spoorverbinding wordt vooral gebruikt voor personenvervoer en in mindere mate voor goederenvervoer. Voordat Provinciale Staten van Limburg besluiten over het inpassingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Niet compleet

De Commissie signaleerde in een eerder advies over dit plan dat in het milieueffectrapport informatie ontbrak over het goederenvervoer en de effecten op geluid, trillingen en cultuurhistorie. Het aangevulde rapport geeft hierover meer informatie.
Toch is het onderzoek naar maatregelen om geluid- en trillinghinder te verminderen volgens de Commissie nog niet compleet. Zij adviseert om de effectiviteit van geluidschermen nog te onderzoeken. Ook adviseert zij om beter te kijken naar trillinghinder bij woningen dicht langs het spoor en naar mogelijke maatregelen.

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen. De provincie neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde rapport opnieuw beoordelen.

Reacties