Tien actielijnen opgesteld voor ouderenbeleid Heerlen

Foto: Pixabay License

Heerlen wil een vitale stad zijn waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen worden in een veilige omgeving.
Wethouder Keulen: “Een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, met goede (basis)voorzieningen en ruimte om zich te kunnen ontplooien. Waar ouderen een actief leven leiden, zo lang mogelijk zelf de regie houden en toegang hebben tot zorg als dat nodig is. Dat wens ik iedere Heerlenaar toe!”

‘Ouder worden met toekomst!’

Heerlen heeft al langer ouderenbeleid. Dat richtte zich vooral op ontmoeting en het subsidiëren van activiteiten om dat mogelijk te maken. We worden in Nederland steeds ouder en ook in Heerlen wordt deze groep steeds groter. Momenteel is ruim 38% van alle Heerlenaren 55 jaar of ouder en dat neemt de komende jaren verder toe. Dat vraagt om extra aandacht voor ouderen. Onder de noemer ‘Ouder worden met toekomst!’ heeft de gemeente een ontwikkelagenda voor integraal ouderenbeleid gemaakt. Voor de uitwerking daarvan heeft het college tien actielijnen opgesteld.

Thema’s

Van de tien actielijnen is terugdringen van eenzaamheid het belangrijkste thema. Ook wil de gemeente meer aandacht voor dementie. Voor bijvoorbeeld meer dementievriendelijke buurten gaat de gemeente initiatieven ondersteunen.
Speciale aandacht komt er ook voor communicatie. Hoe kan de gemeente in de toekomst het beste ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van bestaande informatie en (toekomstige) ontwikkelingen. Want niet iedereen is (voldoende) digitaal vaardig. De gemeente wil deze vaardigheid zoveel mogelijk gaan stimuleren en ouderen helpen om beter en veiliger met internet en sociale media te kunnen omgaan. Ook activiteiten waarbij oudere en jongere Heerlenaren elkaar ontmoeten en helpen krijgt de nodige steun en aandacht.

Positief gebruiken van kennis en ervaring

Aan het opstellen van de actielijnen hebben veel mensen en organisaties in de stad meegewerkt. Er is al met veel ouderen gesproken bij ontbijtsessies en buurtbijeenkomsten, en de gemeente blijft dat de komende tijd doen om de gekozen actielijnen verder in te vullen met acties en activiteiten.
De adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning en de Seniorenvereniging, met daarin de ouderenbonden, zijn heel positief over het nieuwe beleid.
Ook zal er meer aandacht uitgaan naar kennisdeling. Dat gebeurt in Europees verband waarin bijvoorbeeld met negen andere Europese steden ideeën en mogelijkheden bekeken worden die de kwetsbaarheid en zorgbehoefte van ouderen gaan voorkomen. En de gemeente werkt samen met ‘eigen’ kennisinstellingen zoals Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit op het gebied van dementievriendelijke buurten, eenzaamheid en digitalisering.

Kijk hier voor de volledige ontwikkelagenda.

Reacties