Waterbeleid van de gemeente Heerlen voor de jaren 2020-2024

Foto: CCO Public Domain

Heerlen neemt maatregelen die ervoor zorgen dat het rioolstelsel, grondwater en oppervlaktewater (vijvers) in de toekomst goed blijven functioneren. De komende jaren investeert de gemeente jaarlijks € 2 miljoen in maatregelen om voorbereid te zijn op de klimaatverandering.

Waterbeleid

In november worden in de commissie en gemeenteraad hiervoor twee plannen behandeld. Het Integraal Waterplan, dat het waterbeleid van de regio Parkstad omschrijft. En het Watertakenplan Heerlen 2020-2024, dat het gemeentelijk waterbeleid beschrijft.

Subsidie voor inwoners bij het afkoppelen van dak of inrit

Ook inwoners van de gemeente Heerlen kunnen een bijdrage leveren tegen de klimaatverandering. Door bijvoorbeeld het dak, inrit en achtertuin af te koppelen van het gemeentelijk rioleringsstelsel. De gemeente en het Waterschap Limburg geven daarvoor een subsidie van € 10,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak.
Kijk eens op www.waterklaar.nl voor tips in en rond uw woning. Op deze site staat ook het aanvraagformulier voor de afkoppelsubsidie.

Maatregelen klimaatverandering: regenwater loskoppelen van afvalwater

De komende jaren laat de gemeente bij rioolrenovatieprojecten en herinrichtingsprojecten (bijvoorbeeld de pleinen in het centrum) verhard oppervlak afkoppelen van het rioolstelsel. Schoon regenwater zakt dan weg in de grond en gaat niet meer met het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie. Het rioolstelsel krijgt dan meer ruimte om hevige buien te verwerken.

Meer ruimte voor water

Door projecten als Operatie Steenbreek (groen in de tuin in plaats van steen), het afkoppelen van gemeentepanden en de stimuleringsregeling groene daken en de waterbewust campagne, komt er meer ruimte voor water én groen.

Aanpak beken

Ook pakt de gemeente het oppervlaktewater in Heerlen aan. De afgelopen jaren is de Geleenbeek en de Caumerbeek voor een groot gedeelte opnieuw ingericht. Het ontbrekende stuk van de Caumerbeek tussen de Schaesbergerweg en Meezenbroekerweg is de komende jaren aan de beurt.

Samenwerking

De gemeente Heerlen neemt samen met de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Beekdalen, Simpelveld, Voerendaal, het Waterschap Limburg, het Waterschapsbedrijf Limburg en het Waterleidingmaatschappij Limburg deel aan het samenwerkingsverband Regio Parkstad. Dit samenwerkingsverband werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen, het verminderen van de kwetsbaarheid en verlagen van de kosten.
Het Integraal Waterplan en Watertakenplan Heerlen 2020-2024 is het resultaat van dit samenwerkingsverband en vormt één van de stappen op weg naar een verdergaande, structurele samenwerking binnen de regio.

Reacties