Heerlen, IBA en Provincie willen verder met ontwikkeling Schinkelkwadrant-Zuid

Begin van de sloop van het Schinkelkwadrant-Zuid, oktober 2018.
Foto: Gemeente Heerlen

Vanaf 16 september ligt het ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 ter inzage. Dit bestemmingsplan draagt bij aan de ambities van het college van B&W van de gemeente Heerlen om in dit gebied woningbouw in een parkachtige omgeving te realiseren.

Schinkelkwadrant-Zuid is onderdeel van het sleutelproject Central Park, waar gemeente Heerlen, IBA Parkstad en provincie Limburg gezamenlijk aan de slag zijn.
In afstemming met de laatste twee partijen is nu het ruimtelijk ontwikkelingskader tot stand gekomen. Dat vormt niet alleen de basis voor het bestemmingsplan maar ook voor de verdere herontwikkeling van dit deel van het centrum.

Schinkelkwadrant-Zuid

Schinkelkwadrant-Zuid is het gebied dat valt binnen de Schinkelstraat, de Honigmannstraat, de Promenade en de Geerstraat. Over het ontwerpplan dat er nu ligt is al overleg met ontwikkelaars en marktpartijen geweest. Dit als vervolg op de afspraak met de gemeenteraad die in 2018 een eerder bestemmingsplan niet wenste vast te stellen, voordat een overlegtraject met partijen had plaatsgevonden.

Stadswoningen in een parkachtige setting

Volgens het plan kunnen maximaal 158 woningen in een groene setting worden gerealiseerd. In het bestemmingsplan verdwijnen de overtollige kantoor- en detailhandelsmogelijkheden, hetgeen bijdraagt aan de versterking van het kernwinkelgebied. Verder is het mogelijk om langs de Promenade op kleine schaal (ongeveer 1.000 m²) voorzieningen in de vorm van dienstverlening, leisure en horeca te vestigen.

‘Ruimtelijke ontwikkelingskader Schinkelkwadrant Zuid’ basis van bestemmingsplan

Dit ruimtelijk ontwikkelingskader is in afstemming met de provincie Limburg en IBA Parkstad opgesteld en op 29 mei 2019 door de raad vastgesteld.
Marktpartijen hebben positief gereageerd op dit ontwikkelingskader. Het ontwikkelingskader maakt het mogelijk om zeer flexibel om te gaan met de plaatsing van bebouwing, met inachtneming van de benodigde groene ruimtes. Deze flexibiliteit is vertaald in de juridische regeling van het bestemmingsplan.

Schinkel-Zuid nu tijdelijk ingericht met groen

In deze tijdelijke setting worden (kleinschalige) initiatieven de kans geboden om te experimenteren met nieuwe vormen van stadsontwikkeling en gebruik te maken van de stedelijke ruimte.
Tijdens Cultura Nova 2019 vond hier al de STADMAAKWEEK plaats. De georganiseerde initiatieven in deze week betroffen onder andere urban sports, een stadstuin, een open podium, streetart; allemaal interessante resultaten die worden meegenomen in het ontwerp voor de openbare ruimte in het totale gebied Central Park.

Het is de bedoeling dat het bestemmingsplan in december door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Daarna wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de realisatie van de plannen in dit gebied.

Reacties