Heerlen niet meer in top-10 van armste gemeenten

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Volgens de meest recente cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ‘Armoede in kaart 2019’ leven steeds minder mensen in armoede. In 2013 was dit aandeel in Nederland nog 7,6%; in 2017 is het aandeel mensen dat in armoede leeft gedaald tot 5,7%.
Volgens het SCP leeft in Heerlen 7,4% van de burgers in armoede. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2013 (11,7%). Heerlen behoort hiermee niet meer tot de top-10 van armste gemeenten van Nederland. Het totale aandeel armen in Heerlen is tussen 2013 en 2017 sterker gedaald dan het landelijke gemiddelde: het aandeel armen is afgenomen met 38%, terwijl de landelijke afname 24% bedroeg.

Onder ‘leven in armoede’ verstaat het SCP, mensen die onder het zogeheten niet-veel-maar-toereikend budget leven. Dat budget houdt ook rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie, zoals het lidmaatschap van een sport- of hobbyclub of een jaarlijkse korte vakantie. Het budget bedraagt voor een alleenstaande per maand 1135 euro. Voor een stel zonder kinderen is dat 1555 euro en voor stellen met één kind 1850 euro.

Sterke afname in Heerlen aandeel minderjarige kinderen in armoede

Armoedepercentages hangen samen met onder andere de bevolkingssamenstelling, zoals bijv. het aantal minderjarige kinderen in een eenoudergezin, het aantal uitkeringsontvangers en het aandeel ZZP’ers. In Heerlen bedraagt het aandeel minderjarige kinderen in armoede 13,1%.
Ondanks dat dit aandeel hoger is dan het landelijke gemiddelde van 8,1%, is er ten opzichte van 2013 een sterke afname waarneembaar (17,9%). Deze afname van -30% is in Heerlen zelfs sterker dan de landelijke afname van -19%.

Heerlens armoedebeleid werpt vruchten af

De bestrijding van armoede onder kinderen is al jaren een speerpunt van het Heerlens armoedebeleid. Heerlen zet in op kansengelijkheid van kinderen die in armoede opgroeien. Hiermee worden de kinderen van nu, maar ook volgende generaties geholpen. Sinds januari 2017 ontvangen de gemeenten hiervoor jaarlijks 85 miljoen euro extra. In Heerlen worden deze middelen ingezet binnen het Kindpakket en via vele andere samenwerkingen, voorzieningen en projecten die (de gevolgen van) armoede onder kinderen bestrijden.

Gunstige ontwikkelingscijfers armoede onder uitkeringsontvangers

Het aandeel uitkeringsontvangers dat in Heerlen in armoede leeft, is lager (16,7%) dan het landelijke gemiddelde (17,6%). Daarentegen is de armoede onder Heerlense zelfstandigen (ZZP’ers) met 10,2%, ondanks de daling t.o.v. 2013 (12,7%), hoger ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 7,8%.
Hierbij speelt zeker een rol dat Heerlen vanaf 2012 elk jaar een gunstigere ontwikkeling kent van het aantal mensen in de bijstand dan landelijk.
Uitstroom uit armoede komt weinig voor zonder het vinden van een (andere) betaalde baan. Het beleid, de inzet van Heerlenaren en de inzet van stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Jarige Job, de Voedselbank, de Kledingbank, Schuldhulpmaatje en vele anderen, lijken resultaat te hebben.
Heerlen behoort, cijfermatig, niet meer tot de top-10 armste gemeenten.

Op goede weg, maar armoedebestrijding blijft nodig

Peter van Zutphen, wethouder Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling, is blij met de bevestiging dat het beter gaat in Heerlen: “Ik ben blij dat de cijfers aangeven dat steeds minder mensen in Heerlen in armoede leven. Helaas scoort Heerlen nog te vaak te hoog op veel negatieve lijstjes. Ook op het gebied van armoede scoort Heerlen helaas nog boven het landelijk gemiddelde. We zijn op de goede weg maar er is nog genoeg te doen; elk kind in armoede is er eentje te veel. Deze cijfers zijn een aanmoediging voor onze inzet om armoede in Heerlen duurzaam te blijven bestrijden.”

Reacties