Rijksoverheid, Provincie en Parkstad Limburg sluiten deal van € 80 miljoen

Foto: Connect Limburg

Parkstad Limburg is de enige regio in Nederland, aan wie door het Rijk het maximaal beschikbare bedrag van €40 miljoen is toegekend voor een Regio Deal. In die deal zorgen de Provincie Limburg en de regiogemeenten voor de andere €40 miljoen.
Hiermee spreken Rijk, Provincie Limburg en de regio af gezamenlijk de schouders te zetten onder de aanpak van de regionale opgave in Parkstad. Er wordt met de deal van €80 miljoen een impuls gegeven aan de aanpak die de regio de afgelopen jaren heeft ingezet. Investeringsprogramma’s als de Wijkenaanpak, IBA-Parkstad, de realisatie van de Buitenring en de elektrificatie van het spoor Heerlen-Aken zijn hier voorbeelden van.

Duurzaam partnerschap

Met het sluiten van de Regio Deal ontstaat ook een duurzaam partnerschap tussen Rijk en regio, om de opgaven op te pakken die specifiek in Parkstad spelen. Het gaat hierbij niet alleen om extra financiële middelen, maar ook om met elkaar experimenten, pilots en proeftuinen in de uitvoeringspraktijk te starten, waarbij in samenwerking met het Rijk wordt bezien of eventuele knelpunten in wet- en regelgeving waar mogelijk kunnen worden opgelost. Parkstad loopt in een aantal opgaven voorop in Nederland, en is een nationaal voorbeeld in de aanpak van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen.

Aanpak

Het doel van de Regio Deal Parkstad Limburg is om de achterstandspositie van Parkstad aan te pakken en de regio naar het gemiddelde van de provincie Limburg te brengen. Door gelijktijdig en via verschillende thema’s te investeren in de sociaal-fysieke leefbaarheid en de ruimtelijk-economische structuur wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in de regio. Een wijkgerichte, integrale aanpak staat hierbij voorop. De samenwerkende overheden Rijk, Provincie Limburg en de Parkstadgemeenten kunnen dat niet alléén. De komende tijd zal daarom in het teken staan van het gezamenlijk oppakken van opgaven met onder meer kennis- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, vastgoedeigenaren, het MKB, financiers, banken en zorginstellingen. De Rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zijn erop gericht dat het investeringen van partijen in beweging brengt, die zorgen voor een totale investering in de regio van circa €500 miljoen.

Resultaten

Concreet wordt er met de Regio Deal gewerkt aan het bestrijden van onderwijsachterstanden, het verbeteren van perspectief op werk voor kwetsbare groepen en het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven.
Ook door uitbouw van de bestaande samenwerking met Duitse partners in het kader van Grensoverschrijdende samenwerking (GROS), door te werken aan een ‘gemeinsamen Wirtschaftsraum’. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid in wijken en dorpen en het toekomstbestendig maken van het woningaanbod.

Projecten

De eerste investeringen die in het kader van de Regio Deal worden gedaan zijn:

  • De verdere ontwikkeling van Heerlen als centrum van Parkstad door het realiseren van een toekomstbestendig en economisch vitaal binnenstedelijk gebied, dat als economische motor en uithangbord voor de hele Parkstadregio functioneert;
  • Een bijdrage aan het verbeteren van het woonklimaat en de aanpak van de slechte particuliere woningvoorraad. De ambitie is om met de Regio Deal uiteindelijk 1600 particuliere woningen aan te pakken, waarvan 150 door sloop/nieuwbouw, 700 door aankoop gericht op tijdelijke verhuur en vervolgens sloop, 500 door koopwoningen om te zetten naar huurwoningen en 250 woningen samen te voegen of te verbeteren;
  • De integrale dorpsontwikkeling (IDOP) in Bocholtz (gemeente Simpelveld) om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren door aan de slag te gaan met zaken als het behouden en versterken van basisvoorzieningen, toerisme en burgerparticipatie.

Reacties

Richard de Boer, waarnemend Voorzitter & portefeuillehouder Regio Deal namens Stadsregio Parkstad Limburg en burgemeester van Simpelveld zegt het volgende over deze bijzondere deal. “Met de uitvoering van de Regio Deal kunnen we als Parkstad samen met onze partners flinke stappen zetten om opgelopen achterstanden op veel gebieden in te lopen en in gang gezette ontwikkelingen te versnellen. Dat is positief voor het gebied en haar inwoners. Zij verdienen dit.”

Martin de Beer, portefeuillehouder Regio Deal namens Stadsregio Parkstad Limburg en wethouder in Heerlen: “Deze Regio Deal betekent niet alleen erkenning van het Rijk voor de uitzonderlijke problematiek en de bijbehorende enorme opgave op sociaal-economisch gebied in Parkstad, maar óók voor de regionale aanpak. Wij zijn blij met het afgesproken langjarig committent en partnerschap van het Rijk.”

Ger Koopmans, gedeputeerde provincie Limburg, is trots. “Trots op het gezamenlijk bereikte resultaat op papier. Nu gaat het om de uitvoering. En die pakken we samen voortvarend op. Limburg profiteert ervan als het in Parkstad beter gaat.”