Heerlen aan de slag met nieuwe vorm van stadsontwikkeling

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De gemeente Heerlen wil een ‘Stadslab’ van de grond krijgen om ruimte te bieden aan initiatieven en participatie van bewoners.
Daarom krijgt het Limburgse kenniscentrum NEIMED een incidentele subsidie van €219.000. Met dit bedrag gaat NEIMED in 2019, 2020 en 2021 het zogenaamde Stadslab Heerlen-centrum uitvoeren.
De naam Stadslab staat voor een nieuwe vorm van stadsontwikkeling in Heerlen centrum. Hierbij wordt gezocht naar nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap, micro-initiatieven en samenwerking tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld.

Nieuwe manier van stadsontwikkeling

De klassieke manier van het ontwikkelen van een stad, samenwerking met partijen en vanzelfsprekende groei is tegenwoordig niet meer aan de orde. Daarom zoeken overheden naar andere manieren van stadsontwikkeling; zo ook Heerlen. Heerlen heeft samen met Provincie Limburg, IBA Parkstad en veel maatschappelijke, culturele en andere organisaties gezocht naar manieren om de noodzakelijke verandering te realiseren. Hiertoe wordt de methode van een stadslab gevolgd, met Heerlen-centrum als gebiedsfocus.

Energie uit de samenleving halen

Heerlen wil een stadslab om ruimte te bieden aan initiatieven en participatie van bewoners. Door te experimenteren met nieuwe manieren van werken, willen we Heerlen-centrum verder ontwikkelen. Een stadslab sluit prima aan bij het convenant stedelijke ontwikkeling dat Heerlen met de Provincie Limburg heeft afgesloten. Hierbij is afgesproken dat er ook activiteiten plaatsvinden die passen bij de doelstellingen van de Sociale Agenda. Daarnaast heeft dit college bij de start van de bestuursperiode in het coalitieakkoord 2018-2021 aangegeven, meer in gesprek te willen met onze burgers en initiatieven te willen ophalen.

Wethouder centrumontwikkeling Peter van Zutphen is dan ook voorstander van het concept stadslab: “In het centrum zijn we bezig met tal van grote projecten. Hiertoe werken we onder andere samen met projectontwikkelaars en investeerders; maar het is ook belangrijk om de stem van de bewoner, de gebruiker van het centrum te horen. Via de methode stadslab bieden we onze inwoners een podium.”

Stad maken door experiment en ontdekking

Het concept ‘stadslab’ blijkt lokaal, nationaal en internationaal erg populair en er hebben zich dan ook vele partijen gemeld die graag willen ‘meedoen’.
Dit heeft geleid tot een inhoudelijk concept dat neer komt op:

  1. het mogelijk maken van micro-initiatieven in de stad;
  2. sociaal ondernemerschap onder jongeren stimuleren door inzet op talentontwikkeling en begeleiding;
  3. samen met de gebruikers van de stad, de fysieke projecten die aangepakt worden in de binnenstad verder inkleuren;
  4. Experimenteren met het gebruik van de openbare ruimte; en het stimuleren van ontmoeting tussen gebruikers en bewoners van de binnenstad.

Subsidie externe partijen

Voor de ontwikkeling van het Heerlens stadslab bestaat veel draagvlak. Dit heeft ertoe geleid dat Heerlen voor de opzet van het stadslab naast eigen middelen, kan rekenen op subsidie van de Provincie Limburg, het Fonds Creatieve industrie en via het INTERREG programma; een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

Het is de bedoeling dat het stadslab Heerlen-centrum in het voorjaar van start gaat. NEIMED start daarom binnenkort met de communicatie over het lab.

Reacties