HeerlenMondiaal start briefactie voor een beter kinderpardon

Foto: Defence for Children

HeerlenMondiaal heeft afgelopen week een brief gestuurd aan staatssecretaris Mark Harbers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Strekking van deze brief is dat de ‘regeling kinderpardon’ een dode letter is geworden en dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen.

Daardoor dreigt er voor ± 400 kinderen uitzetting naar een land dat vreemd voor hen is en waarvan ze vaak de taal niet eens spreken. Hierdoor wordt de ontwikkeling van deze kinderen geweld aangedaan en raken deze kinderen ernstig beschadigd. Deze kinderen gaan nu in Nederland naar school en maken onderdeel uit van de lokale gemeenschap. Door het invoeren van een versoepeld, eerlijk kinderpardon wordt ook het door Nederland geratificeerde Kinderrechtenverdrag nageleefd.

Deze gehele tekst van deze brief is onderaan dit bericht integraal opgenomen.

De brief is ook gestuurd aan minister-president Mark Rutte.

Tevens wordt op de website van HeerlenMondiaal en via de nieuwsbrief De Inkijk een invulbrief gepubliceerd, die iedereen kan sturen naar staatssecretaris Mark Harbers, premier Mark Rutte of naar de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.

Een aantal organisaties dat deelneemt aan HeerlenMondiaal heeft inmiddels de brieven ook gestuurd of gaat dit binnenkort doen.

Het initiatief voor deze actie is genomen door Frank Rochette, lid van HeerlenMondiaal en tevens actief voor VLOT.

Brief kinderpardon

Heerlen, 10 december 2018

Ministerie van Veiligheid en Justitie
t.a.v. de staatssecretaris, de heer Mark Harbers
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Betreft: Kinderpardon

Geachte Staatssecretaris Mark Harbers,

Wij, platform HeerlenMondiaal en de daarin vertegenwoordigde organisaties, vragen uw aandacht voor de problemen rondom het kinderpardon. Wij hebben via diverse media kennis genomen van deze problemen.

Zo weten wij dat:

  • er ongeveer 400 kinderen al 5 jaar of langer in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning en dat deze kinderen in grote angst en onzekerheid leven;
  • kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd;
  • de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen (kinderpardon) in het leven geroepen is om, onder strikte voorwaarden, langdurig verblijvende kinderen een verblijfsvergunning te geven en dat deze kinderen dus na vijf jaar kinderen niet meer uitgezet mogen worden; en
  • de meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan hun vertrek, het meewerkcriterium van het kinderpardon.

Wij constateren dat het meewerkcriterium zo strikt wordt toegepast dat de regeling kinderpardon een dode letter is geworden en dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen. Inmiddels wordt 98% van de aanvragen afgewezen.
Daardoor dreigt er voor deze ± 400 kinderen uitzetting naar een land dat vreemd voor hen is en waarvan ze vaak de taal niet eens spreken. Hierdoor wordt de ontwikkeling van deze kinderen geweld aangedaan en raken deze kinderen ernstig beschadigd.

Deze kinderen gaan nu naar school en maken onderdeel uit van de lokale gemeenschap. Over het algemeen krijgen deze kinderen ook veel steun en
sympathie van hun omgeving en vooral van hun medeleerlingen. Door het invoeren van een versoepeld, eerlijk kinderpardon wordt ook het door Nederland geratificeerde Kinderrechtenverdrag nageleefd.

Wij doen daarom een indringend en klemmend beroep op u om de toepassing van regeling van het kinderpardon te versoepelen.

Wij nemen aan dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Een reactie stellen wij op prijs.

Met vriendelijke groeten,
namens HeerlenMondiaal,

Harrie Winteraeken
voorzitter

Ps.:

kopieën van deze brief worden gestuurd aan Premier Mark Rutte alsmede aan de voorzitter van de Tweede Kamer en aan leden van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Ps. 2.:

hoewel deze brief later is verzonden, is deze gedateerd op 10 december 2018, Mensenrechtendag. Daarmee willen wij aangeven dat naar onze mening de mensenrechten van deze kinderen moeten worden gerespecteerd. De mensenrechten worden geschonden als deze kinderen toch zouden worden uitgezet. De Nederlandse staat mag dit ons inziens niet op zijn geweten krijgen.

Ps. 3.:

de deelnemende organisaties in HeerlenMondiaal zijn: Amnesty International Parkstad, ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg, Missionair Overleg Parkstad, Parksjtad in Transitie, Raad van Kerken Parkstad, Solidariteitscomité Afganistan – Nederland, Steungroep Indianen in Brasil, Vredesburo Heerlen en Vredesplatform Heerlen. Een aantal van deze organisaties zal u ook rechtstreeks benaderen.

Reacties

Cookieinstellingen