Rijk stelt 40 miljoen beschikbaar voor Limburgse regiodeal voor Parkstad

Foto: CCO Public Domain

Vandaag maakte minister Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, in een brief aan de Tweede Kamer bekend welke aanvragen voor regiodeals zijn geselecteerd om nader uit te werken.
Eén van deze geselecteerde regiodeals is het voorstel voor de Regiodeal Transformatie Parkstad, waarvoor een maximale bijdrage van 40 miljoen euro uit de Regio Envelop vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld.

Kabinetsbesluit regiodeals

Het voorstel voor de Regiodeal Transformatie Parkstad is vandaag door het Kabinet geselecteerd als één van de 12 regiodeals om de komende periode nader uit te werken. In haar brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schouten de selectie bekend gemaakt. In totaal zijn er 88 aanvragen ingediend. Daarbij heeft de minister een maximale bijdrage van 40 miljoen euro uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor de Regiodeal Transformatie Parkstad. Daarmee heeft Limburg als enige regio de maximale en hoogste rijksbijdrage voor een regiodeal gekregen. Rijk, Provincie en regio werken deze Regiodeal in de komende periode verder uit. Dit leidt uiterlijk voorjaar 2019 (of zoveel eerder als mogelijk) tot een gezamenlijk investeringsprogramma voor de komende jaren. Gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg is zeer verheugd met het bericht van de minister: “Eensgezindheid loont. En nu met vereende kracht aan de slag!”

Limburgse regiodeal: transformatie regio Parkstad

In het Limburgs voorstel wordt een integrale transformatie van het centrum en de wijken van de regio Parkstad beschreven, waarbij naast de fysieke aanpak van de woningvoorraad en winkelvoorzieningen ook de verduurzamingsopgave en de aanpak van de sociaal-economische problematiek wordt meegenomen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de kansen die grensoverschrijdende samenwerking biedt voor dit gebied. Emile Roemer, waarnemend burgemeester van Heerlen: “We zijn blij dat de ministers oog hebben voor de bijzondere positie van onze stad en regio. Voor de knelpunten, maar ook voor de aanpak die we hebben voorgesteld. Dit zal een enorme impuls zijn voor onze versterking van het centrum en de buurten van Parkstad. Deze regio en de mensen verdienen deze steun in de rug.”

Betrokkenheid en samenwerking

De komende jaren is niet alleen deelname van de overheden belangrijk, maar juist ook het organiseren van intensieve betrokkenheid van inwoners, corporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen. In de Regiodeal Transformatie Parkstad is daarvoor ook volop ruimte en aandacht. Richard de Boer, waarnemend voorzitter van de Stadsregio Parkstad Limburg stelt: “Parkstad is verguld met deze Regiodeal. 40 miljoen euro is veel geld, de opgave van de regio is echter veel groter. Daarom willen wij samen met onze partners dit bedrag verveelvoudigen. Eerder hebben we als Parkstad laten zien dat we, samen met regionale partijen, met 15 miljoen euro Rijksgeld (Van der Laan gelden) bijna 260 miljoen aan investeringen hebben weten vlot te trekken. Dat biedt echt perspectief voor de toekomst van dit gebied.”

Daarnaast biedt de Regiodeal ook mogelijkheden om naast de bijdrage uit de Regio Envelop extra aanvullende Rijksmiddelen beschikbaar te maken voor de uitvoering van de Regiodeal. De recent toegekende Rijksbijdragen (uit de Klimaat-envelop) voor de proeftuin aardgasvrije wijk in Brunssum-Noord (4,17 mln. euro) en de gisteren geselecteerde Basisschool De Horizon in Heerlen als een van de 11 nationale pilots aardgasvrije basisscholen (350.000 euro), zijn daar goede voorbeelden van. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zeer nauwe samenwerking tussen en uitvoeringskracht van overheden, basisscholen, woningcorporaties, Mijnwater B.V. en de bewoners.

Vliegwiel

De sociale problematiek in Parkstad is uitzonderlijk in vergelijking met de rest van Nederland en verdient daarom de status van een nationaal programma. De inwoners moeten daarbij kunnen rekenen op een rijksoverheid die achter hen staat en samen met hen de handen uit de mouwen steekt. De vandaag toegezegde Rijksbijdrage uit de Regio Envelop én daar bovenop aanvullende rijksbudgetten zijn een belangrijk vliegwiel om de eerder ingezette investeringsprogramma’s in Parkstad met kracht door te zetten en te versnellen. Kelly Regterschot, algemeen directeur IBA Parkstad: “Het Rijk beloont de weg die we in de regio Parkstad zijn ingeslagen. Investeren in de toekomst van de regio en inzetten op de kracht van de regio. Het vliegwiel dat met IBA Parkstad in beweging is gekomen, krijgt een stevige impuls en zal zorgen voor versnelde transformatie, zowel fysiek als sociaal economisch”.

Achtergrond Regiodeal

Minister Schouten maakte 8 juni jongstleden in een brief aan de Tweede Kamer de randvoorwaarden bekend voor het indienen van zogeheten ‘regiodeals’. Regio’s die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit de Regio Envelop, zullen met het Rijk en belanghebbenden in het veld gaan werken aan een Regiodeal waarin financiële- en inhoudelijke afspraken worden opgenomen. Om geselecteerd te worden voor een regiodeal (totaal opengestelde tranche van 200 miljoen euro) konden belangstellenden een aanvraag indienen vóór 1 september 2018.
Op 31 augustus jongstleden is daarvoor – in zeer nauwe samenwerking tussen Provincie, de Stadsregio Parkstad, gemeente Heerlen en IBA Parkstad, evenals de direct betrokken ministeries en partners in de regio – een voorstel ingediend.

Reacties