Alcoholverbod in acht Heerlense wijken

Foto: Wikimedia

De gemeente Heerlen gaat een strenger alcoholverbod instellen in 8 wijken van de gemeente. In die wijken is het verboden om op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Ook indien dat op dát moment geen hinder oplevert.

Het betreft de volgende wijken:

  • Hoensbroek – De Dem
  • Vrieheide – De Stack
  • Heerlerheide-Passart
  • GMS
  • MSP
  • Heerlen-Centrum
  • Molenberg
  • Heerlerbaan-Centrum

Overlast

De gemeente maakte voor de buurtveiligheidsaanpak een inventarisatie van de gebieden in Heerlen waar met enige regelmaat overlast voorkomt die sterk samenhangt met het gebruik van alcoholhoudende drank in de openbare ruimte.
Deze overlast tast het woon- en leefklimaat in de betreffende wijken aan. Er ontstaat onrust en onveiligheid in de openbare ruimte, die vaker escaleren tot gewelddadige situaties.
Om die overlast zoveel mogelijk te voorkomen en vroegtijdig aan te kunnen pakken, moest het college van B&W concrete gebieden aanwijzen om een verbod uit artikel 2:42 lid 2 APV van kracht te kunnen laten zijn.

APV Heerlen

In de Algemene Plaatselijke Verordening Heerlen (APV) is om alcohol-gerelateerde overlast tegen te gaan dit artikel 2:42 opgenomen.
In héél Heerlen geldt lid 1 van dit artikel: een verbod om op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke bij zich te hebben “waarbij hinder wordt veroorzaakt”. Deze bepaling werkt afdoende in gebieden waar incidenteel alcohol-gerelateerde overlast voorkomt.
In bepaalde gebieden in Heerlen, genoemd in het Politierapport Overlast alcohol in de openbare ruimte, komt deze overlast echter in hogere mate voor. Voor deze gebieden geldt lid 2 van artikel 2:42. Het alcoholverbod geldt dan ook “zonder dat hinder veroorzaakt wordt”. Iemand overtreedt het verbod, wanneer hij/zij op de weg een open verpakking met alcoholhoudende drank bij zich heeft of alcohol nuttigt. Door de toepassing van dit verbod kunnen de handhavers en de politie eerder ingrijpen en wordt de handhaving op alcohol-gerelateerde overlast doeltreffender.

De handhavers en de politie passen dit instrument toe met gebruik van hun ‘discretionaire bevoegdheid’: waar overduidelijk geen overlast aan de orde is, wordt terughoudend gesanctioneerd, zoals dat ook bij andere bepalingen uit de APV gebeurt.

De verboden in artikel 2:42 leden 1 en 2 gelden niet:

  • op een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet (verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse en slijtersbedrijf/slijtlokaliteit), en
  • op een locatie waarvoor een ontheffing op grond van de drank- en horecawet is verleend.

Voor de toepassing van het verbod diende het college dus concrete gebieden aan te wijzen waar het nuttigen van alcohol of het bij zich hebben van geopende verpakkingen leidt tot een gerechtvaardigde vrees voor de aantasting van de openbare orde. Dat deed het college op basis van onderzoek dat door de politie is uitgevoerd.