Aanpak van winkelleegstand in Limburg

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Samen met de andere 11 provincies tekende gedeputeerde Hans Teunissen namens Limburg vandaag in Den Haag een ‘RetailDeal’ met minister Henk Kamp (Economische Zaken). Daarin staat onder andere hoe het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden gebracht kan worden. En dat de provincie en gemeenten actief aan de slag gaan met verschillende pilots op het gebied van winkelleegstand.

Steun uit Den Haag voor lokale afspraken

Om dit te bereiken, gaan provincies gemeenten ondersteunen bij het wegwerken van de overcapaciteit aan winkelgebied en zorgen ze voor afstemming tussen gemeenten bij locatiekeuzes voor nieuwe winkels. De Provincie wil voorkomen  dat plannen worden uitgevoerd die de leegstand juist vergroten. Gedeputeerde Teunissen: “Bij elke ingrijpende ontwikkeling moet altijd afstemming zijn met de buurgemeenten, zodat ze elkaar kunnen versterken in plaats van beconcurreren. Die afspraak heb ik in Limburg met de 33 gemeenten kunnen maken. Ik ben blij dat we nu ook vanuit het Rijk met deze RetailDeal ondersteuning kunnen verwachten voor het in de praktijk brengen van deze aanpak.”

Aldi-convenant

Als voorbeeld van hoe gemeenten met elkaar overleggen noemt Teunissen de Parkstad-gemeenten. “Dit zijn acht  gemeenten, die samen vijftien vestigingen van de Aldi hebben. Dat moeten er tien worden, de vraag is echter hoe. Daarvoor is het Aldi-convenant getekend, waarbij alle betrokken partijen inclusief de Aldi samen naar een oplossing zoeken. Dat werkt goed. Voor de eerste winkels zijn de plannen inmiddels in gang gezet.”

Wat zijn de RetailDeals?

In de RetailDeals spreken de provincies onder andere af dat ze starten met verschillende pilots om ervaring op te doen met het, samen met gemeenten, in beeld brengen en desgewenst terugbrengen van bestemmingsplancapaciteit, terugdringen van de beschikbare winkeloppervlakte en tegelijkertijd ruimte bieden aan innovatie en vernieuwing. De opgaven verschillen per regio daarom bevatten de twaalf provinciale RetailDeals ook specifieke maatregelen die in de individuele provincies worden genomen.

In de RetailDeals staan daarnaast afspraken om te komen tot objectieve kengetallen over productiviteit en marktruimte voor de verschillende branches in de retail. Ook wordt er gewerkt aan een landelijke vastgoedmonitor en een landelijk dekkend en landgrensoverschrijdend koopstromenonderzoek. Op basis van deze gegevens kunnen overheden een effectief bovenregionaal detailhandelsbeleid voeren.

Tien procent lege winkels in Nederland

Nederland heeft veel winkeloppervlakte: 30,8 miljoen vierkante meter en 10% daarvan staat op dit moment leeg. Lege binnensteden en verlaten winkelcentra maken steden en dorpskernen onaantrekkelijk en hebben een negatieve invloed op de regionale economie en het toerisme. In Limburg is circa 2,3 miljoen vierkante meter winkeloppervlak, waarvan ongeveer 11% leeg staat.

Reacties