Novembernota 2020 zet dreigend tekort om in positieve prognose

Foto: CC0 Public Domain

In de Novembernota 2020 behandelt het College van B&W van de gemeente Heerlen de kosten en opbrengsten die afwijken van de begroting die voor dit jaar was opgesteld. Dus zowel de positieve als de negatieve financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020, op basis van de inzichten tot en met september, inclusief grote afwijkingen uit oktober 2020.
De Novembernota 2020 laat nu voor dit begrotingsjaar een positieve prognose zien van 2,8 miljoen euro.
Hierbij vermeldt het college dat dit gerekend is zónder de negatieve en/of positieve gevolgen van COVID-19. Die worden bijgehouden in een aparte boekhouding.

Krachtig ingegrepen

Uit de Zomernota bleek dat de gemeente dit jaar zou afstevenen op een tekort van 9 miljoen euro. Daarom besloot het college om krachtig in te grijpen. De begroting is vervolgens post voor post doorgenomen. Dat leidde tot een pakket bezuinigingen, met daarin een aantal grote en kleine posten. Ook is gekeken naar de eigen gemeentelijke organisatie; daarin is fors gesneden in het opleidingsbudget en externe inhuur. Verder besloot men om een aantal projecten minder snel uit te voeren. En zijn verschillende voordelen uit de Zomernota ‘bevroren’, zodat ze later in het jaar niet alsnog konden veranderen in nadelen.

Deze enorme krachtsinspanning was vooral ook nodig omdat het college wilde vasthouden aan de afspraken uit het herstelplan die met de raad en de provincie in 2018 zijn gemaakt. Om aan deze afspraken te voldoen, moet de jaarrekening 2020 namelijk met een positief resultaat worden afgesloten.

Positieve ontwikkelingen

Het positieve resultaat is niet alleen te danken aan deze bezuinigingen. De gemeente had ook enkele meevallers in de rijksbijdragen. Die zaten onder meer in de meicirculaire (ruim 2 miljoen euro), de BUIG-circulaire (3,5 miljoen euro, voor inkomensondersteuning uit de participatiewet of in de vorm van bijstand) en in de positieve ontwikkelingen bij het WOZL (2,8 miljoen euro, als resultaat van de gemeenschappelijke regeling).

Ambities

Met deze krachtige ingreep in de lopende begroting wist het college de belangrijkste ambities uit het coalitieakkoord overeind te houden.
Zo is er nog steeds ruimte voor de grondige aanpak van het stadscentrum, voor het economisch aantrekkelijker maken van de stad. Evenals voor duurzaamheid en voor de ondersteuning van de inwoners van de gemeente Heerlen.

Reacties