Start grootschalig ontwikkelingsprogramma meten in de zorg

Foto: Zuyd Hogeschool

Met het goedkeuren van het project door Provinciale Staten Limburg, is maandag 11 juli 2016 het grootschalige ontwikkelingsprogramma Limburg Meet (LIME) op het gebied van meten in de zorg gestart. Meten speelt een essentiële rol in de overgang naar een nieuw zorgstelsel.

Met nieuwe en verbeterde meetmethoden kan dure zorg voor mensen met een chronische ziekte verplaatst worden van het ziekenhuis naar eerstelijns zorgverleners of zelfs naar de mensen thuis. Bovendien kunnen met deze slimme meetmethoden chronische aandoeningen voorkomen worden en wordt overbodig meten in de zorg gereduceerd.

Onacceptabele regel- en registratiedruk

Momenteel wordt in de zorg veel gemeten, bijvoorbeeld door artsen en zorgverleners, om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van patiënten en de geleverde zorg. De realiteit is echter dat veel metingen niet relevant zijn of te fragmentarisch uitgevoerd worden. Het meten is in de loop der jaren een doel geworden. Zorgverleners maar ook patiënten ervaren hierdoor een onacceptabele regel- en registratiedruk en ervaren soms ethische problemen rondom de keuze registreren of zorgen voor de patiënt. Zorgprofessionals willen dan ook slimmer meten om meer tijd aan zorg te kunnen besteden, terwijl de burger die minder of geen intensieve zorg nodig heeft behoefte heeft aan meer regie en autonomie.

LIME: concrete doorbraken

Een van de kenmerken van LIME is dat expertise van zorginstellingen, eindgebruikers, bedrijfsleven en kennisinstellingen samengebracht wordt om verbeterde producten en processen te creëren, door te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Te denken valt aan de doorontwikkeling en betere toepassing van allerlei soorten nieuwe wearables – draagbare apparaten – met nieuwe technische sensoren. Op deze manier kunnen diagnostiek en zorg verplaatst worden van het ziekenhuis naar de huisarts of zelfs naar de mensen thuis, waardoor zorg betaalbaar en toegankelijk wordt gehouden. LIME geldt hierbij als verbinder van partijen en brengt bestaande initiatieven samen.

Expertise

Het project vindt plaats in Limburg omdat in deze provincie sprake is van meer vergrijzing en er meer chronisch zieken dan elders zijn. Bovendien wordt in Limburg al veel samengewerkt op het gebied van meten in de zorg. LIME geldt als baanbrekend in Nederland en wordt uitgevoerd door Zuyd Hogeschool – penvoerder van het project – in samenwerking met Universiteit Maastricht en ondersteund door de Provincie Limburg. Bijzonder is dat er veel MKB-bedrijven zijn aangehaakt.

“Het is belangrijk dat binnen Limburg Meet nu al ruim 30 bedrijven, zorg- en kennisinstellingen met burgers samenwerken aan de zorg van morgen”, zegt Prof. Dr. Sandra Beurskens, een van de 2 projectleiders van LIME, lector bij Zuyd Hogeschool en hoogleraar bij Universiteit Maastricht op het gebied van meten in de zorg. “Wij verwachten dat dit aantal zal toenemen”.

Dr. Paul Borm, de andere projectleider van LIME en lector Life Sciences bij Zuyd Hogeschool: “LIME lijmt en de verbindingen die we leggen zijn van groot belang. LIME wil concrete doorbraken realiseren en dan is het essentieel dat alle partijen in de zorgketen met elkaar samenwerken, en er toegang voor nieuwe ideeën en partijen is”.

Reacties