Nieuw Credohuis Parkstad vestigt zich in Kerkrade

Foto: Credohuis

In het najaar van 2020 zal een Credohuis gevestigd worden in Kerkrade. Dit is een opvanghuis voor zwerfjongeren.
De komst van een Credohuis naar Parkstad is het resultaat van de samenwerking tussen Credo, de provincie Limburg en de gemeenten Kerkrade en Heerlen.
Credo is nu bezig om te bekijken welke locatie geschikt is. Woningcorporatie HEEMwonen werkt hiervoor mee aan een haalbaarheidsonderzoek.

Subsidies

De provincie ondersteunt van harte het gedachtegoed van Credo en heeft al een subsidie verleend van 200.000 euro.
Op 26 mei hebben de colleges van Kerkrade en Heerlen ingestemd met het verlenen van een opstartsubsidie van 35.000 euro per gemeente. Daarnaast zal Heerlen in de komende jaren vanuit haar rol als centrumgemeente een subsidie verlenen voor de begeleiding van jaarlijks 6 tot 10 jongeren.

Bestuurlijke reacties

Wethouder Leo Jongen van Kerkrade: “Zwerfjongeren zijn vaak onzichtbaar voor hulpinstanties, maar ze zijn er wel degelijk. Credo brengt dit onderwerp nadrukkelijk onder de aandacht. Credo heeft een eigen werkwijze die al in Maastricht succesvol is gebleken. Wij hebben geld vrijgemaakt voor de opstart van een Credohuis in Kerkrade.”

Wethouder Peter van Zutphen van Heerlen vult aan: “Iedere jongere verdient een thuis en een toekomst. We zien Credo als een goede aanvulling op de reguliere opvang en begeleiding van dak- en thuisloze jongeren. We ondersteunen dan ook het gedachtegoed van Credo door met een kleinschalige huiselijke aanpak dak- en thuisloze jongeren weer een duurzame plek geven in de maatschappij.”

Ook gedeputeerde Robert Housmans van de provincie reageert: “Vanuit de Sociale Agenda zetten we onder andere in op het ondersteunen van initiatieven gericht op het bevorderen van een veilige jeugd en een veilige basis en op het voorkomen van negatieve jeugdervaringen. Daarnaast zetten we ons in op het bieden van kansen en passend perspectief voor kwetsbare jongeren. We willen hiermee bijdragen aan het voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit, landurige werkloosheid en armoede.”

Meer dan thuis aan zwerfjongeren

Credo wil meer dan een thuis bieden aan jongeren. Zij wil ook van betekenis zijn voor de buurt. Door ontmoetingen te organiseren en tot steun te zijn voor buren die wel een steuntje kunnen gebruiken.
Jongeren die pech hebben gehad in het leven wordt een veilig thuis geboden van waaruit ze hun talenten kunnen ontwikkelen en bouwen aan de toekomst.
Credohuis Parkstad heeft een aantoonbaar effectieve aanpak (programma) ontwikkeld waarmee jongeren weer duurzaam deel kunnen uitmaken van de maatschappij.

Reacties