Provincie maakt geld vrij voor fietsroute Heuvelland – Parkstad

Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen
Foto: Google StreetView

Op vrijdag 14 februari heeft Provincie Limburg een subsidiebedrag van 2,36 miljoen euro voor het project ‘Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad’ goedgekeurd. Daarmee is groen licht gegeven voor de realisatie van een veilige fietsverbinding tussen Parkstad en het Heuvelland voor woon-werk, school-thuis én toeristisch/recreatief fietsverkeer.

Gedeputeerde Carla Brugman: “We willen in Limburg mensen vaker op de fiets zien. Een verbinding zoals de fietsroute Heuvelland-Parkstad is een belangrijke bijdrage daarin, zowel in het stimuleren van woon-werk verkeer als school-thuisroutes. Fietsen is naast gezond ook nog eens duurzaam.”

Veiligheid

Met de aanleg van de fietsverbinding wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Pierre Verbraak, wethouder gemeente Voerendaal: “Hiermee stimuleren we niet alleen toekomstig gezond fietsen maar zorgen er direct voor dat er een veilige fietsverbinding ontstaat vanuit Gulpen via Ubachsberg naar Heerlen. Zeker vanuit Ubachsberg gaat daarmee een lang gekoesterde wens van een veilig fietspad voor de schoolgaande jeugd in vervulling”.
Wethouder Jos Last van de gemeente Gulpen-Wittem onderstreept het belang van verbeteren van de verkeersveiligheid en het toekomstbestendig maken van deze fietsverbinding. Daarnaast geeft hij aan dat dit project nog meer kansen biedt. “Ook toeristisch / recreatief gezien is dit project een goede ontwikkeling. Deze route vormt namelijk ook één van de mooiste routes die Gulpen-Wittem heeft, de route kent tal van mooie vergezichten.”

Wateroverlast

Daar waar mogelijk worden nevendoelen meegenomen, zoals het beperken van wateroverlast. Josette Van Wersch, bestuurslid Waterschap Limburg: “Het plan voegt 20.000 m3 berging toe langs de Ruilverkavelingsweg. Daarmee realiseert het waterschap enkele doelstellingen uit het programma Water in Balans. De integrale aanpak zorgt ervoor dat we de omgeving niet meerdere malen belasten met verschillende projecten.”

Financiën rond

Nu ook de provincie financiële ondersteuning heeft toegezegd zijn alle kosten die gemoeid zijn voor de aanleg van het fietspad gedekt met subsidies.
Eerder al stelden Gulpen-Wittem 1,25 miljoen, Voerendaal 1,90 miljoen en Heerlen 0,25 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de infrastructuur.
Het waterschap stelt 2,2 miljoen beschikbaar voor de maatregelen die te maken hebben met wateroverlast.
In totaal zijn de geraamde projectkosten circa 8 miljoen euro.

Planvorming: start werkzaamheden 2021

Het project betreft het tracé Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg (ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd) en het tracé Daelsweg. Samen vormen deze tracés een fietsverbinding tussen het Heuvelland en Parkstad. Op dit moment zijn de betrokken partijen bezig met de technische uitwerking van het ontwerp, de grondverwerving, de aanvraag van vergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen.
Volgens planning starten de werkzaamheden in 2021.

Reacties