13 Koninklijke Onderscheidingen bij jaarlijkse lintjesregen in Heerlen

Foto:

Vandaag, vrijdag 26 april, vond tussen 08.00 en 13.00 uur de jaarlijkse Lintjesregen van de gemeente Heerlen plaats.
In totaal ontvingen dertien personen een Koninklijke Onderscheiding van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Hiervan zijn acht Heerlenaren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, vijf zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Waarnemend burgemeester Emile Roemer heeft de lintjes op diverse locaties uitgereikt zoals thuis bij de gedecoreerden, op het werk of tijdens een afspraak.
Aansluitend vond om 13.00 uur de receptie plaats in Kasteel Hoensbroek. Ook de oud-gedecoreerden van Heerlen waren dit jaar weer uitgenodigd voor de receptie.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Paul (PFM) Simons, 66 jaar

Paul Simons verricht al 26 jaar vrijwilligerswerk, hij is 22 jaar actief geweest in het lokaal politieke bestuur en nog eens 12 jaar als ambtenaar betrokken geweest bij de publieke zaak. De rode draad door zijn leven is dat hij zich met overtuiging heeft ingezet voor de samenleving in de regio waarvan hij deel uit maakt, belangeloos opkomend voor mensen en organisaties die zijn hulp goed konden gebruiken. Veel van zijn activiteiten waren en zijn op sociaal maatschappelijk terrein met een grote impact zoals:

 • periode 2000 – 2016 bestuurslid en organisator bij het ‘Overleg Mondiale Vorming’ (Amnesty International, Vredesplatform, Interkerkelijk Vre-desberaad, werkgroep Vrouwen in de bijstand, werkgroep Latijns America, de Limburgse Afganistan-Nederland stichting SCAN en de Milieufederatie).
 • Sinds 2013 bestuurslid en organisator ‘Stichting Klassieke Zomer Parkstad’. Doelstelling is het regionaal bevorderen van klassieke mu-ziek.
 • Van 2015 bestuurslid bij het Koninklijk Harmonieorkest Heerlen. Tot 2017 ook bestuurslid.
 • Vanaf 2013 penningmeester en organisator bij de ‘Stichting Comité 4 en 5 mei Heerlen’
 • Vanaf 2015 voorzitter van de ‘Stichting Leergeld Parkstad’.
 • Raadslid Gemeente Heerlen periode 1978 – 1986 en 1990 – 1994.

De heer Henk (HAHM) Butink, 62 jaar

De heer Butink is al ruim vier decennia op diverse gebieden vrijwillig actief.

 • Sinds 1974 actief voor voetbalvereniging RKVV Heksenberg.
 • In de jaren 80 nauw betrokken bij de realisatie Stichting Heksenbergse Sport Accommodatie.
 • Tot 1997 bestuurslid en ook commissielid van de KNVB. Medeverantwoordelijk voor het opstellen van beleidskaders en vertegenwoordig-de hij 60 lokale voetbalverenigingen op zowel regionaal als ook provinciaal en landelijk niveau.
 • Sinds 2013 actief als voorzitter van de voetbalvereniging, waarbij zijn aandacht vooral gericht is op het voorbereiden en leiden van bestuursvergaderingen, overleggen met trainers, kantinepersoneel en sponsoren alsook het organiseren en bezoeken van activiteiten.
 • Sinds 1988 secretaris van Oad-Prinse D’r Heksenbergse Vasteloavend Verein, waarvoor hij tevens activiteiten organiseert en bezoekt.
 • Vanaf 2012 voorzitter van D’r Heksenbergse Vasteloavend Verein, waar hij verschillende vergaderingen voorgaat, overleg voert met sponsoren, bijdraagt aan het jaarlijkse carnavalsboek en ondersteunt tijdens activiteiten.

De heer Butink is zeer betrokken bij de gemeenschap van de wijk Heksenberg:

 • Tussen 1990 en 1999 voorzitter wijkvereniging die tevens een adviesorgaan voor de burgemeesters en wethouders van de gemeente Heerlen is.
 • Stichting Jubileum Heksenberg sinds 1982 voorzitter en ook actief met het organiseren van jubileumweekenden.

Verder volgende activiteiten:

 • periode 1988-2002 bestuurslid Stichting Metaal Opleiding Limburg.
 • 1993 tot 2013 bestuurslid Personeelsoverleg Oostelijke Mijnstreek (POOM), met sturende rol om mensen uit de HR wereld met elkaar te verbinden.
 • Sinds 2006 secretaris Stichting Kringloopcentrale Parkstad (SKCP). Deze stichting stimuleert het hergebruik van producten en materialen door middel van inzameling en verkoop van gebruiksgoederen.
 • Sinds 2014 actief met coördinerende rol voor SAVEHEK (Save Heksenberg) waar ze middels een gemeenschappelijk beleid proberen de interesses en belangen van de verenigingen te beschermen.
 • Vanaf 2014 gemeenteraadslid gemeente Heerlen.
 • Tussen 1998 en 2004 voorzitter van de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging “De Volkswoning”
 • 2005 tot 2010 lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Woonpunt.

De heer Wiel (CJ) Kousen, 79 jaar

De vrijwillige verdiensten van Wiel Kousen zijn divers en omvatten de terreinen economie, onderwijs, cultuur, kunst en sport en omvatten vooral bestuursfuncties met zwaardere en financiële verantwoordelijkheden:

 • 1993 tot 2008 initiatiefnemer / oprichter en eerste voorzitter van de regionale ondernemerssociëteit ‘Corio League’. Daardoor jarenlang zitting genomen in Bestuur van de Ontwikkelingsmaatschappij Park-stad.
 • Bijgedragen geleverd aan: Parkstadkrant, de Parkstadpas en een tv-programmaserie ‘Het Jaar van de Vlinder’ over de aantrekkelijkheid van de regio. Regionale structuurvisie ‘Op hete Kolen’ en aan een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt op MBO- en HBO-niveau. Vanaf 2008 adviseur bij de ondernemerssociëteit.
 • Van 2003 tot 2008 voorzitter van de regionaal opererende ‘Stichting Parkstad Economy Award (PLEA)’. Deze prijs is bij gelegenheid van zijn pensioneren door decorandus zelf in het leven geroepen en bedoeld voor een ondernemer of onderneming die de meest succes-volle bijdrage aan de economische bedrijvigheid van de regio Park-stad heeft geleverd, daar ook gevestigd is en (inter-)nationale uitstraling heeft.
 • Van 2002 tot 2008 als lid van de Raad van Toezicht en als penning-meester vanaf 2008 tot in 2016 voor regionale toertocht genaamd ‘Limburgs Mooiste’.
 • Vanaf 2009 sinds de oprichting golfbaan Rolduc als bestuurslid en penningmeester.
 • In de periode 1987 tot 1995 bestuurslid (onder meer als vicevoorzitter) en penningmeester voor de openbare Golfclub Brunssummerheide.
 • In de periode 2005 tot 2014 bestuurslid en tevens penningmeester van de stichting ‘Kerststad Valkenburg’.
 • Vanaf 2007 financieel adviseur c.q. controller bij de stichting ‘Vrouwen laten Heerlen glimlachen’.

De heer Ali (AA) Daliry, 61 jaar

De heer Daliry is eind vorige eeuw vanuit Afghanistan in Nederland komen wonen en heeft zich meteen ingezet voor zijn naasten:

 • In 1998 maakt hij kennis met Stichting WereldWijd, waar Nederlandse les en beroepslessen gevolgd kunnen worden in afwachting van de asielprocedure. De heer Daliry gaf al snel computerles, voerde computerreparaties uit en hielp mee tijdens open dagen (1998-2000).
 • In 1998 werd het Afghaans Sociaal en Cultureel Centrum door de heer Daliry opgericht. Het centrum behartigde de belangen van Afghaanse vluchtelingen, door verbindingen te leggen tussen de gemeenschap en de gemeente, overheden en instanties. Als bestuurslid probeerde hij zo de integratiekansen te vergroten (1998-1999). Van 1999 tot 2006 was hij voorzitter van de culturele commissie van het centrum. Ook was hij tussen 2006 en 2008 actief als redacteur. In dezelfde periode was hij penningmeester van het centrum.
 • Oprichter van de Stichting Solidariteitscomité Afghanistan Nederland (SCAN). Doel van de stichting is het stimuleren van solidariteit tussen mensen in beide landen. In 2003 is de stichting officieel opgericht. Sinds 2000 is de heer Daliry voor Stichting SCAN actief als projectbegeleider. Ook werkte hij met de Basisgroep Jonge Kerk Roermond samen om geld in te zamelen voor het bouwen van scholen in zijn voormalig thuisland. Momenteel zijn drie scholen gerealiseerd met ieder ongeveer 450 scholieren. Sinds 2003 is de heer Daliry tevens voorzitter en webmaster van de stichting.
 • Decorandus is medeoprichter van de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Europa (FAROE) in 1998. De non-profit federatie is een overkoepelend orgaan waar 53 sociaal-culturele organisaties alsook individuen bij zijn aangesloten.
 • De heer Daliry is naast zijn rol als bestuurder ook oprichter en voorzitter van de commissie Help Afghan Refugees (2017-).
 • Voor het Missionair Centrum in Heerlen heeft de heer Daliry computerlessen gegeven, was hij systeembeheerder en heeft hij meegeholpen aan het opzetten van dialooggroepen tussen christenen en moslims. Naast zijn taken als systeembeheerder ook actief voor het meldpunt voor discriminatie en als projectcoördinator (2004-2007).
 • Sinds 2004 voorzitter van GroenLinks Parkstad.
 • Sinds 2005 treedt de heer Daliry regelmatig op als tolk namens Stichting Vlot.

De heer Barry ( AJH) Weijers, 48 jaar

De heer Weijers zich al meer dan 25 jaar verdienstelijk ingezet voor de samenleving. De heer Weijers heeft zijn sporen ruim verdiend binnen de voetbalsport. Hij is al 20 jaar scheidsrechter voor de KNVB, zowel veldvoetbal als zaalvoetbal. Hij heeft wedstrijden gefloten op lokaal, nationaal en internationaal niveau en toont zich daarmee een ware ambassadeur voor de KNVB. Daarnaast begeleidt hij jeugdige scheidsrechters in de regio en is hij docent en coach veldvoetbal. De heer Weijers was een aantal jaren jeugdleider bij voetbalvereniging Alfa Sport Oirsbeek en verder:

 • Vanaf 1994 inzetbaar als verenigingsscheidsrechter op afroep voor de lagere seniorenelftallen.
 • Van 2000 tot 2007 penningmeester van het District Zuid 2 van de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters.
 • In 1999 medeoprichter en aansluitend tot 2006 penningmeester van jeugdvereniging Zibbith Oirsbeek. Hij heeft in die jaren vele activiteiten georganiseerd voor de jeugd uit de kerkdorpen van de gemeente Schinnen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Pierre (PJM) Snijders, 74 jaar

De heer Snijders is vanaf 2001 secretaris van de Bewonersraad Heerlen Centrum en tevens coördinator van alle door de raad georganiseerde evenementen. Tevens was hij 5 jaar belangenbehartiger van de bewoners van de Aambosflat. Daarnaast is de heer Snijders zeer betrokken leider en trainer van jeugdelftallen bij twee voetbalverenigingen, sinds 2010 bij voetbalvereniging RKSV Groene Ster en vanaf 2013 tevens bij voetbalvereniging RKSV Bekkerveld. De heer Snijders is een uiterst kundig en betrokken jeugdleider. Bovendien is de heer Snijders al vijf jaar organisator van het jaarlijkse Oranjefeest ter gelegenheid van Koningsdag voor kinderen in het centrum van Heerlen.

Mevrouw (MHAF) Tiny Habets , 64 jaar

Mevrouw Habets is werkzaam als lerares Duits bij het Bernardinuscollege in Heerlen. Daaraan gerelateerd is zij meerdere keren mee geweest met studentenreizen naar ontwikkelingslanden. Daarnaast zet zij zich al 50 jaar in voor de samenleving. Van 1968 tot 2000 was mevrouw Habets secretaris en de drijvende kracht achter Kerkkoor Welten. In 1999 was zij het eerste vrouwelijke bestuurslid van voetbalvereniging RKVV Weltania. Bijna 20 jaar was zij als nauwgezet secretaris het boegbeeld van de vereniging. Zij was bovendien verantwoordelijk voor het kantinebeheer. Mevrouw Habets wordt getypeerd als betrouwbaar, duidelijk en consequent, maar bovenal met veel aandacht voor alle vrijwilligers binnen de vereniging. Daarnaast is mevrouw Habets sinds 2002 jurylid en sinds een aantal jaren tevens coördinator van de jury van de optochtcommissie van Carnavalsvereniging de Vlasvreters.

Mevrouw Anna Maria (AAM) Hazen – Verlaan, 57 jaar

Mevrouw Verlaan was in 1997-1998 lid van de werkgroep Jeugdcarnaval waar zij vertegenwoordiger van Basisschool Windekind was. In hetzelfde jaar werd zij ook lid van de jeugdcommissie van Stadscarnavalvereniging HVV De Winkbülle. Als lid van de werkgroep richt zij haar aandacht vooral op het organiseren van de jeugdprinsenproclamatie, recepties en bezoeken aan andere verenigingen. Sinds 1997 is ze ook actief als secretaris van de jeugdcommissie. Zij staat altijd klaar voor de jeugd. Tussen 2005 en 2017 was mevrouw Verlaan voor HVV de Winkbülle actief als coördinator van de musical / revue voor de jeugd. In deze rol ging zij bij scholen en andere verenigingen langs om kinderen voor deelname te enthousiasmeren. Zij stelden teams samen bestaande uit regisseurs, decorbouwers, kledingverzorgers en muziekarrangeurs. Ieder jaar ging mevrouw Verlaan op zoek naar nieuw talent voor de musical. De voorstelling vond onder meer plaats in de schouwburg en later in het theater. Naast bovenstaande inzet is van mevrouw Verlaan bekend dat zij in 2016 actief was in het secretariaat van Stichting LVK Heerlen. Ook is zij mantelzorger (geweest) voor diverse mensen in haar omgeving.

Mevrouw Gerda (GPM) Van Loo – Bego, 75 jaar

Mevrouw Van Loo is in 1995 gestart als bestuurslid barbeheer/clubhuis bij Tennis Vereniging Oranje Nassau Heerlen en is sindsdien een van de drijvende krachten van de club. In de beginperiode heeft zij veel energie en tijd gestoken in de transitie van een vereniging die door de Oranje Nassau Mijnen werd geëxploiteerd naar een vereniging die door de eigen leden en vrijwilligers wordt geëxploiteerd. Het lukte haar in korte tijd niet alleen een zodanige organisatie op te zetten dat de exploitatiedoelstelling structureel gehaald werd, maar ook dat het clubgevoel en de onderlinge saamhorigheid aanzienlijk werd gestimuleerd. Verschillende bestuursperiodes heeft mevrouw Van Loo de club gediend als bestuurslid, onder verschillende voorzitters. Nu is zij voorzitter van de barcommissie. Tot haar taken behoren onder meer het op orde brengen en houden van het clubhuis samen met de schoonmaakdienst, het maken van het barrooster, het doen van de inkoop, toezicht op onderhoud van clubhuis en park en de volledige financiële verantwoording.

De heer Rob (ERTA) Luijten, 65 jaar

De heer Luijten is directeur van Luijten Advocaten in Heerlen. Het kantoor is laagdrempelig en blijkt ook uit het gratis inloopspreekuur, dat door de heer Luijten bij de oprichting van het advocatenkantoor in 1984 werd geïntroduceerd en op dat moment bij vrijwel geen enkel ander kantoor gebruikelijk was. Daarnaast maakt de heer Luijten zich al vele jaren als vrijwilliger verdienstelijk voor de samenleving. Tijdens zijn studentenperiode was hij al actief als quaestor en praeses van Studenten Dispuut W.I.N.G. Nijmegen en als voorzitter van 1e jaar studenten en commissaris ordecommissie bij Studenten Vereniging Carolus Magnus Nijmegen. Tussen 1989 en 2005 heeft de heer Luijten diverse vrijwilligersfuncties verricht bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Hij was onder meer voorzitter van het district Limburg (1989-1998), bestuurslid van het hoofdbestuur (1990-1998), secretaris van het hoofdbestuur (1998-2000) en lid van de commissie Onderscheidingen (2000-2005). De heer Luijten heeft veel bijgedragen aan de ontwikkelingen binnen de tennissport in het algemeen en de Limburgse tennisverenigingen in het bijzonder. Hij is voor zijn verdiensten voor de KNLTB benoemd tot Erelid van district Limburg en Lid van Verdiensten van de landelijke vereniging. Ook bij de plaatselijke tennisvereniging heeft de heer Luijten zich verdienstelijk gemaakt. Hij was van 1983 tot 1990 en van 2010 tot 2016 voorzitter van Tennis Vereniging Oranje Nassau. Sinds de beëindiging van het voorzitterschap is de heer Luijten verbonden aan het bestuur als adviseur. Daarnaast was de heer Luijten vier jaar voorzitter van de ouderraad van Basisschool St. Martinus Welten en 25 jaar vrijwilliger bij de St. Martinus Parochie Welten en de St. Pancratius Parochie Heerlen. De heer Luijten was van 1998 tot 2000 bestuurslid van Stichting Euriade waar hij met name betrokken was bij de organisatie van het internationale festival van de Dialoog Euriade. De heer Luijten wist vanuit zijn rol (jonge) mensen te enthousiasmeren en sterk te betrekken. Bovendien was hij van 2004 tot 2005 vrijwilliger op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Heerlen.

De heer Harry (HJH) Deloo, 80 jaar

De heer Deloo is vanaf 1979 als vrijwilliger verbonden aan het Nederlands Mijnmuseum. Bijna 35 jaar gaf hij met veel enthousiasme memorabele rondleidingen door het museum. Sinds 2013 zorgt hij als huismeester dat het museum blijft draaien. Hier heeft hij nagenoeg een dagtaak aan. Ook bij evenementen of groepsbezoeken in de avonden en buiten de openingstijden van het museum is hij aanwezig om het museum te openen en sluiten. Daarnaast is de heer Deloo als vicevoorzitter al 23 jaar de steunpilaar binnen het bestuur van Stichting Wijkbeheer MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig). Hij voelt zich als één van de eerste inwoners van de buurt enorm betrokken bij wat er speelt en leeft. De heer Deloo participeerde jarenlang in vele werkgroepen en was intensief betrokken bij de sociale herovering van minister Vogelaar, waar MSP een van de landelijke aandachtswijken was. De heer Deloo is het gezicht van de stichting en een verbinder pur sang. Bovendien heeft de heer Deloo tussen 2000 en 2015 jaarlijkse diverse cursussen verzorgd voor ouderen om te leren omgaan met de computer.

De heer Rob (RHM) van Hugten, 55 jaar

De heer Van Hugten is zelfstandig ondernemer in de grafische sector (Rob in Vorm). Van 1977 tot 1987 was de heer Van Hugten jeugdtrainer en bestuurslid van voetbalvereniging RKHBS. Ook was hij actief bij de organisatie van feestavonden en voetbalkampen. In 1982 was de heer Van Hugten medeoprichter van Speeltuin ’t Baanrakkertje, een speeltuin waar rekening wordt gehouden met verschillende leeftijdscategorieën en waar met grote regelmaat tal van evenementen worden georganiseerd. De heer Van Hugten zorgt onder meer voor aanleg en onderhoud van speeltoestellen, is vrijwilliger bij de bezetting in weekenden, draagt zorg voor PR en beheer van de website en is organisator van activiteiten. Bovendien was hij 35 jaar vicevoorzitter van het bestuur. Binnen wijkvereniging Stichting Buurt Ontwikkeling Heerlerbaan draagt de heer Van Hugten vanaf 2013 zorg voor de layout van het Wijkblad Blik op Heerlerbaan, PR en beheer van de website. Ook is hij al meer dan 15 jaar medeorganisator van de jaarlijkse carnavals-middag voor kinderen van de Heerlerbaan en is hij lid van Stichting H100 die activiteiten organiseert in het kader van het 100-jarig bestaan van de buurt Heerlerbaan.

De heer Fred (FC) Frumau, 80 jaar

In 1987 was de heer Frumau medeoprichter en sindsdien secretaris van Stichting City Heerlen Promotion, waarbij ongeveer 350 winkeliers zijn aangesloten. Vanaf 1991 is de heer Frumau tevens penningmeester van de stichting. Ook al is hij inmiddels gepensioneerd, de heer Frumau behartigt de belangen van de stichting nog steeds zo goed mogelijk. Naast zijn bestuurlijke taken neemt de heer Frumau actief deel aan het plannen en organiseren van promotieactiviteiten voor de stad Heerlen. Van 2004 tot 2012 was de heer Frumau lid van het kerkbestuur en kerkmeester van de Parochies in Kunrade en Voerendaal. Tot zijn taken behoorden onder meer het dagelijks financieel beheer van beide kerkgemeenschappen en het financieel beheer van alle activiteiten die door de parochies werden georganiseerd. Al 11 jaar is de heer Frumau penningmeester van Bridgeclub Voerendaal. Naast de reguliere clubavonden kunnen de leden deelnemen aan extra activiteiten die door de club worden georganiseerd. De heer Frumau neemt hier regelmatig het initiatief en de organiserende rol op zich. In 2015 was hij organisator van de bridgedrive, waarbij de opbrengst bestemd was voor het goede doel van Serious Request. De heer Frumau was bovendien vele jaren secretaris van Rotary Club Heerlen. In die hoedanigheid was hij in 2015 mede-initiator van het jaarlijks samenstellen van een theaterprogram-ma voor Rotarians uit de omgeving Parkstad, gericht op onderlinge verbinding en versterking.

Reacties