Heerlen en Landgraaf zoeken grootste ‘maatschappelijke meerwaarde’ met breed draagvlak van de burger

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Begin februari kondigden Heerlen en Landgraaf aan om samen te bekijken óf en hoe beide gemeenten intensiever kunnen samenwerken. Dinsdag 8 maart maakten wethouder Leunessen van Landgraaf en burgemeester Krewinkel van Heerlen bekend dat bij de 4 samenwerkingsvarianten die onder de loep worden genomen vooral gekeken zal worden naar de ‘maatschappelijke meerwaarde’ die door deze samenwerking ontstaat.

Dus onderzocht wordt niet alleen wat de kansen en de risico’s zijn, wat de positieve en negatieve gevolgen van iedere variant zullen zijn, maar ook of de lokale samenleving hierdoor duurzaam socialer, vitaler en meer leefbaar wordt.

Vier samenwerkingsopties

Beide colleges en beide gemeenteraden benadrukken dat voor hen alle 4 de opties openstaan. ‘Wat eruit komt, komt eruit’ vatte Ralf Krewinkel bondig samen. Die opties voor intensievere samenwerking zijn:

  • netwerksamenwerking;
  • gedeeltelijke ambtelijke fusie;
  • volledige ambtelijke fusie;
  • bestuurlijke én ambtelijke fusie.

Stem van de burger horen

Ook hechten beide gemeentebesturen veel waarde aan de mening van burgers en maatschappelijke partners. Die mening zal in de beide onderzoekstrajecten worden betrokken. ‘We willen zeer zeker weten hoe de burger over de 4 opties denkt, en de vraag naar hun mening gaan we zeker breed wegzetten in beide gemeentes. Hóe we dat in de beide onderzoekstrajecten meenemen moet nog worden uitgewerkt, maar het wordt absuluut meegewogen in de uiteindelijke beslissing van beide gemeenten’, lichtte Krewinkel toe.

Twee onderzoekstrajecten

De beide colleges hebben besloten om het onderzoek in 2 parallelle en op elkaar afgestemde trajecten te laten uitvoeren.
Enerzijds een onderzoek naar de organisatiekracht van de gemeentelijke organisaties. Hiervoor wordt een speciaal onderzoeksbureau geselecteerd.
Anderzijds een onderzoek naar de bestuurskracht. Dit onderzoek wordt verricht door een zogenaamde expertgroep waaraan, zo werd ook vandaag bekend, nog een extra kwaliteits- en ervaringsimpuls uit het bedrijfsleven is toegevoegd. Het oorspronkelijk drietal, de heren Jan Mans, Wim Deetman en Wim Hazeu, wordt uitgebreid met de persoon van mevrouw Dorrie Eilers, CE van Neptunus, specialist in tijdelijke accommodaties en demontabele gebouwen.

De concept-onderzoeksvraag wordt nu eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de Ondernemingsraden en de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf.

Reacties

Cookieinstellingen