Provincie kiest voor fusie Landgraaf en Heerlen

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen vastgesteld. Door de herindeling ontstaat een robuuste gemeente van bijna 125.000 inwoners, die in staat is de huidige en toekomstige maatschappelijke, economische en ruimtelijk-fysieke opgaven effectief op te pakken.

Toekomst

De Provincie acht het tot stand komen van de nieuwe gemeente zowel van groot belang voor de toekomst van de inwoners van Heerlen en Landgraaf als ook voor de gehele regio Parkstad.
De nieuwe gemeente, met als werknaam Landgraaf-Heerlen, zal een krachtige bijdrage leveren aan de aanpak van de sociaal-economische opgaven waar de beide gemeenten maar ook de regio al vele jaren mee kampen.

Noodzaak

De Provincie Limburg heeft het besluit van 24 januari 2017 tot provinciale regie, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi), niet lichtvaardig genomen. De vele soms tegenstrijdige belangen, diverse standpunten, verschillend gemotiveerde afwegingen en eigen verantwoordelijkheden zijn meegewogen.
Allereerst hebben de rapporten van het Expertteam en onderzoeksbureau BMC de inhoudelijke, bestuurlijke en financiële noodzaak van herindeling en versterking van bestuurskracht en organisatiekracht overtuigend aangetoond.

Ook wil de Provincie recht doen aan de politiek-bestuurlijke situatie die na 16 januari 2017 ontstond. Want enerzijds gaf een meerderheid van de gemeenteraad in Heerlen aan voor herindeling te zijn. Anderzijds verwierp een meerderheid van de gemeenteraad van Landgraaf dit voorstel, maar nam zij tegelijkertijd een motie aan waarin gevraagd wordt een herindeling op een grotere bestuurlijke schaal met andere gemeenten te onderzoeken.
Ten slotte constateert de Provincie dat de gemeente Landgraaf reeds vier maal heeft aangegeven dat het bestaande schaalniveau van Landgraaf te klein is voor de gestelde opgaven.

Planning

Het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen wordt binnen uiterlijk twee weken door beide gemeenten ter inzage gelegd en gepubliceerd. Vanaf dan heeft iedereen de mogelijkheid om binnen 8 weken een zienswijze bij de Provincie in te dienen. De zienswijzeperiode voor de beide gemeenteraden begint 22 maart 2017 en duurt maximaal drie maanden.

Het College van Gedeputeerde Staten zal zelf tijdens deze gehele periode actief het gesprek aangaan met de bewoners en betrokkenen.
Op 27 juni 2017 worden door Gedeputeerde Staten alle zienswijzen van een reactie voorzien en eventueel in het herindelingsadvies voor Provinciale Staten verwerkt.
Indien Provinciale Staten 7 juli 2017 hiermee instemmen, wordt het vastgestelde herindelingsadvies inclusief Reactienota zienswijzen verzonden naar de Minister van Binnenlandse Zaken als start voor het formele wetgevingsproces.

Reacties

Cookieinstellingen